Trận Long Tranh Hổ Đấu Cầu Lông Khải-Minh
Badminton cheerleaders 羽毛球拉拉隊
Sept.-7-14
Photo by:
Hung Ta
post date:11-18-14
 

Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.Xuân Quê Hương

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日