Dạ Vũ Tình Hè
9-4-2016

photo by: Han Tuyet Huong

post date: 9-19-16


Dạ Vũ Tình Hè Bolero
Sept. 4th 2016 (Sunday)
vé xin liên lạc
Long Sái Hoa (chị Xí): 626-423-8713
Hưng Tạ : 515-828-5555
Bac Han (Lộc ): 415-810-2178
Phó Gia Nghi : 650-678-1080

Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日