Đại Hội Bóng Rổ & Hội Ngộ Trường Khải Minh Nha Trang

Photo by: Tran Bich Sang 2

photo by: Tran Bich Sang
post date: 6/26/17Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日